Viihtyisä ja turvallinen asuinympäristö

Kaupunkirakenteen kehittämisessä näkökulmana on oltava asukkaiden paras. Mallin on oltava sellainen, joka turvaa ja takaa kuntalaisille aidot vaikuttamismahdollisuudet. Hallinto on ainoastaan väline kohti hyviä palveluita.

 • Kaavoitus on tehtävä kaupunkikuvaa kunnioittaen.
 • Kaavoituksen on oltava mahdollistavaa, ei rajoittavaa. Turhasta sääntelystä on luovuttava aina kun mahdollista.
 • Rakennuslupien käsittelyaikaa on lyhennettävä.
 • Asuntotuotanto tulee pitää monipuolisena, monimuotoisena ja sen taso kysyntää vastaavana.
 • Asuinalueilla on otettava huomioon yhteisöllisyys ja niiden on tarjottava monipuolisia asumismuotoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Erityisesti tulee huomioida vanhojen kaupunkilähiöiden toimivuus ja viihtyisyys.
 • Kaupungin puistoista on pidettävä huolta.
 • Kaupunkilaisten osallisuutta on kehitettävä.

Sujuvan arjen mahdollistaa joutuisa ja turvallinen liikkuminen kotoa töihin, harrastuksiin ja asioille. Tarvitaan sekä toimivat julkisen liikenteen palvelut että hyväkuntoiset auto-, kävely- ja pyörätiet.

 • Ydinkeskustaan on päästävä sujuvasti kaikilla kulkumuodoilla. Pysäköinnin hinta tulee pitää kohtuullisena.
 • Pysäköintipaikkoja tulee olla riittävästi.
 • Pyöräilyn olosuhteita tulee parantaa opastuksella ja esimerkiksi risteysten reunakivien madaltamisella. Pyörätieverkostoa tulee kehittää edelleen.

Erityisesti ympäristön kuormittamisen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten vähentämiseksi on tehtävä jatkuvaa työtä.

 • Kestävä kehitys otetaan huomioon kaupungin toiminnassa ja päätöksenteossa.
 • Suositaan kestävän kehityksen tähtääviä energiaratkaisuja.

Tampereen on oltava turvallinen kaupunki jokaiselle, ja turvallisuus tulee huomioida sekä palvelujen että liikenteen suunnittelussa.

 • Ikäihmisten ja liikuntarajoitteisten liikkumisen vaivattomuus on otettava huomioon kaupunki- ja liikennesuunnittelussa.
 • Rikollisuuden torjuntaan tarvitaan lisää resursseja.
 • Poliisien jalkautumista kaupungille on lisättävä.
 • Vaara- ja poikkeustilanteista tiedottamista sekä väestönsuojelua on kehitettävä.