Koulutus ja kulttuuri

Korkealuokkaiset koulutus- ja kulttuuripalvelut edistävät ihmisten hyvinvointia ja lisäävät kaupungin vetovoimaa. Laadukas koulutus ja sivistys on myös Tampereen menestyksen perusta. Tampereen on oltava jatkossakin Suomen vetovoimaisin ja opiskelijaystävällisin kaupunki.

Tasokas varhaiskasvatus, koulutus ja oppilaanohjaus sekä turvallinen kouluympäristö ovat tärkeitä jokaisen koululaisen ja opiskelijan oikeuksia. Laadukas kasvatuspolku on tehokas keino tasoittaa lasten erilaisia oppimisedellytyksiä, pysäyttää huono-osaisuuden kierre ja edistää lapsen mahdollisuuksia rakentaa tulevaisuuttaan.

 • Osaavat ja sitoutuneet opettajat ovat ratkaisevassa asemassa. Opettajien työssäjaksamiseen ja osaamiseen tulee panostaa.
 • Ryhmäkoot tulee pitää kohtuullisina.
 • Koulut eivät saa eriarvoistua. Tampereella on voitava jatkossakin huoletta laittaa lapsensa mihin tahansa päiväkotiin tai kouluun.
 • Yhteistyötä ja vuorovaikutusta vanhempien kanssa on kehitettävä.
 • Havaittuihin sisäilmaongelmiin on tartuttava ripeästi.
 • Peruskoulussa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa on oltava monipuolinen oppiainetarjonta.
 • Jokaiselle nuorelle on löydyttävä opiskelupaikka ja ammatti.
 • Opiskelija-asuntoja tulee olla riittävästi tarjolla ja jatkuvaa vuoropuhelua kaupungin ja opiskelijajärjestöjen kanssa on tiivistettävä.

On luotava myös selkeä toimintamalli, jossa motivaatiovaikeuksista ja elämänhallinnan ongelmista kärsivää nuorta ja tämän perhettä autetaan perhettä tukien ja mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

 • Koulujen henkilökuntaan tulee saada moniammatillisuutta, esimerkiksi enemmän opinto-ohjaajia ja nuorisotyöntekijöitä.
 • Koulukiusaamiseen tulee puuttua viipymättä ja tilanteen ratkaisemiseksi tulee tehdä aktiivisesti töitä.
 • Ennaltaehkäisevään ja etsivään nuorisotyöhön on suunnattava enemmän resursseja.
 • Yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on tiivistettävä edelleen.

Taiteen ja kulttuurin merkitys ihmisten hyvinvoinnille on kiistaton. Tampereen on huolehdittava kulttuurilaitosten toimintaedellytyksistä myös tulevaisuudessa.

 • Taide -ja kulttuurikasvatuksen ja -opetuksen tulee olla keskeinen osa varhaiskasvatusta ja koulujen ja oppilaitosten opetusta.
 • Kaupungin on mahdollistettava myös matalan kynnyksen kulttuuritoiminta.
 • Tuodaan taide- ja kulttuuriharrastuksia koulu- ja päiväkotipäivien yhteyteen. Julkisia tiloja, esimerkiksi kouluja ja päiväkoteja avataan harrastamiselle koulun toiminta-aikojen ulkopuolella, iltaisin ja viikonloppuisin.
 • Järjestöille ja yhdistyksille myönnettäviä tukia ei saa vähentää.
 • Koulutus- ja kulttuurialan yrittäjyyden kasvua tulee edistää.